Име Област
 НАЧАЛО ►

Информация за портала

Информационният портал за неправителствените организации, работещи в социалната сфера на територията на Българските Черноморски Общини е създаден в рамките на проект “Черноморска социална мрежа за ефективно сътрудничество”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество, BG051PO001-7.0.01 „Без граници – компонент 1”. Повече за проекта ТУК.

Неговата цел е да се превърне в източник на информация за активно работещи социални НПО като съдейства:

  • за ефективна комуникацията между нестопанските организации от различните социални сектори в региона;
  • за иницииране на диалог между социалните НПО и Българските общини в Черноморския регион;
  • за осигуряване на прозрачност в работата на НПО, работещи в социалната сфера;
  • за популяризиране на техните кампании и проекти;
  • за създаване на връзки с европейски НПО, работещи в социалната сфера.

Порталът съдържа най-актуалната база данни на НПО, работещи в социалната сфера на територията на Българските Черноморски Общини. Само регистрираните организации като членове на ЧСМ („Черноморската социална мрежа”) могат да редактират профила си и да ползват услугите на портала – публикуване на материали в библиотеката, съобщения за предлагане на работа и търсене на доброволци, прессъобщения и новини, реализирани проекти и инициативи с цел тяхното популяризиране.

Основата на портала е детайлна информация за членовете на ЧСМ, както и обобщена база данни с активни социални НПО на територията на Българските Черноморски Общини. Базата данни е резултат от събиране на информация от различни източници – Централния регистър на НПО в обществена полза, регистъра със социални НПО на общините Варна, Добрич и Бургас, участия в събития и конференции, др. източници. След първоначалното събиране на информация, с помощта на ръководители на координационни екипи във всяка една от области Варна, Добрич и Бургас, събраната информация беше проверена и допълнена. В базата данни са включени и спортни клубове и читалища.

Регистрация на НПО в „Черноморска социална мрежа”

За да се регистрирате като член на мрежата трябва да сте юридическо лице с нестопанска цел или неформална гражданска група, работещи за социално обществени ползи. Трябва да попълните регистрационна форма с данни за организацията.► (оттук да може да се тегли формата)
Пратете попълнената форма на следния е-мейл coordinator@ubbsla.org, след което ще получите потвърждение за вашата регистрация.

Членове на мрежата

Оттук всеки потребител може да влезе и да разгледа базата данни с членове на социалната мрежа, както и публикуваните обяви, новини, събития, т.н от членовете на мрежата.

Вход в „Черноморска социална мрежа”

Вход за портала имат само администраторите на сайта и ръководителите на координационни екипи от областите Варна, Добрич и Бургас.

Търсене на организация в базата данни
За улесняване на достъпа до базата данни, ние сме предвидили възможност за базово търсене по име, сфера на дейност или област (място на регистрация). Търсенето на организация е достъпно за всички потребители на сайта, а не само за членовете на мрежата.


Цялата отговорност за съдържанието на информационния портал е на авторите и по никакъв начин не отразява
официалната позиция на Европейския Съюз или на Министерство на труда и социалната политика.
АБЧО полага всички необходими усилия, за да гарантира автентичността на публикуваната информацията. Въпреки, че предоставената информация се счита за точна,
тя може да има грешки или неточности. Този портал може да съдържа линкове към други интернет страници, които не са под контрола на АБЧО.
Асоциацията не носи отговорност по никакъв начин за съдържанието на свързаните сайтове, които се управляват от трети страни.

Авторско право 2012 на Асоциация на Българските Черноморски Общини