ИЗБОР НА ЕЗИК


БЮЛЕТИН

Бюлетин, Брой 02/2018


НОВИНИ

Заповядайте на Международното Туристическо Изложение, Берлин 2018г. на щанда на Европейската Комисия, 6-11 Март 2018г.

>>>>> Още по темата

Den Cupid: Проведе се третото по ред обучение в италианския град Кори

>>>>> Още по темата

СТАРТИРА ЕЖЕГОДНАТА КАМПАНИЯ „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2018”

>>>>> Още по темата

Екипът на АБЧО изготви профил на Черноморския регион, описващ сегашното състояние на споделеното финансиране (crowdfunding) в региона

>>>>> Още по темата

DEN-CuPID: 4 ДНЕВЕН ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР В Трикала (Гърция)

>>>>> Още по темата


ВИДЕО § ГАЛЕРИЯ

ALECTOR - Мрежи за сътрудничество за прилагане стандарти за качество за развитие на културния туризъм на трансгранично ниво

bscbc_logo_273         logo_alector-6_400            eu_logo_444 

Партньори: 9 организации, научни институти и местни власти от Гърция, България, Румъния, Турция, Грузия, Молдова, Украйна

Продължителност на проекта: 24 месеца (януари 2014 - декември 2015г.)

С финансовата подкрепа на: Съвместна оперативна програма "Черноморски басейн 2007-2013г."

--------------------------------------------------------------------------------

Обща цел на проекта:
Подобряване ефективността на прилаганите политики за културно наследство в Черноморския регион и по този начин подобряване капацитета на партьорските организации да разработват висококачествени продукти и услуги с добавена стойност за развитие на културния туризъм. Целта на проект ALECTOR е да насърчи заинтересованите лица на местно и регионално равнище да оценят междурегионалното сътрудничество като инструмент за повишаване на растежа на база чуждия опит. Обмяната на опит, споделянето и трансфера на опит, знания и добри практики ще допринесе за подобряване на капацитета на партньорите и свързаните с тях организации за прилагане на успешни модели от различни региони в Европа.

Специфични цели:

 Създаване на мрежи за сътрудничество за разработване на иновативни инструменти за обозначаване, идентифициране и използване на местното наследство за туризма
 Обединяване на знанията между партньорите чрез споделяне на опит и разработване на препоръки за добри практики
 Трансфер на ноу хау от партньорите към местни институции и организации
 Създаване на множество връзки между партньорите, академичните и изследователските институти, групи на местните власти и други свързани лица за създаване на туристически продукти с висока добавена стойност
 Създаване на познавателен модел за прилагане на добри практики в планирането и разработването на продукти на културния туризъм. Разработване на пилотни демострационни проекти
 Създаване на достъпни продукти и услуги за посетители на местно и регионално ниво

Дейности
• Посещения на място за изследване на туристически атракции с културно-историческо значение и документирането им в Специализиран Наръчник за разработване на Стратегия за културното наследство
• Съвместни трансгранични обучения за привличане на частния бизнес и публични власти на регионално ниво в изпълнението на политики
• Разработване на общи препоръки и стандарти за прилагане на политики за културно-историческо наследство
• Създаване на иновативни умения в областта на туризма за намаляване на безработицата
• Разработване на мрежи за трансфер на ноу-хау и добри практики за планиране, управление и използване на ресурси за развитие на културно-источеското наследство
• Създаване на стратегически партьорства на местно и регионално ниво с цел запазване на местните ресурси и популяризиране на културния туризъм
• Създаване на Информационна и Маркетингова Система от база данни с междукултурни дестинации (т.нар. „Пътека на културното наследство")
• Тематични работни срещи за създаване на работна рамка на проекта и неговото управление

Целева група
Местни власти, институции и организации, заинтересовани лица, които ще подобрят капацитета си за ефективно управление на културния туризъм на местно и регионално ниво.
Проект ALECTOR предлага обучителна рамка за използване на местните ресурси, която ще насочи крайните потребители (региони, общности, МСП) да идентифицират, опознаят и управляват своите природни и културни ресурси, за да използват културния потенциал като двигател за развитие на туризма.

Резултати

Документиране на съществуващите методи за представяне на културното наследство, както и участието на заинтересовани лица на местно, регионално и национално ниво, официални организации като Националниа туристически организации, Регионални Бюра за турситическо планиране; регионални власти, неправителствени организации и др.
Превръщане посещенията на културни обекти в незабравими преживявания чрез управление на информацията по отношение на достъпност до архитектурни, икономически, социални и физически ресурси.
Превръщане на културно-историческите ресурси в необходима съставна част от туристическия продукт и разработване на стратегия за развитие на културно-историческото наследство и предлагане на конкурентни продукти на глобалния туристически пазар.
Превръщане на виртуалната културна среда в интерактивно обучително пространство чрез ефективно управление на свободното време и предлагане на развлекателни преживявания.

*** Харта на Културното Наследство - изтегли оттук

*** Блог по Алектор  http://alectornetwork.blogspot.com/

*** Достъп до Алектор форум  http://alectorproject.forum2x2.net/

ОБЩИНИ

Аврен
Аксаково
Балчик
Белослав
Бургас
Бяла
Варна
Вълчи дол
Девня
Добрич-град
Долни чифлик
Дългопол
Каварна
Малко Търново
Несебър
Поморие
Приморско
Созопол
Суворово
Царево
ШаблаТЪРСЕНЕПОТРЕБИТЕЛ

Потребителско име:

Парола:

Регистрация
Забравена парола


 
 


КОНТАКТИ
Варна 9000
ул. “Преслав” 4
тел./факс: +359 52 600 266
+ 359 52 611 811
office@ubbsla.orgСертификат
ISO 9001 : 2000


© 2013, Асоциация на Българските Черноморски Общини

Copyright 2013 All rights reserved